Kid Dynamite Jazz Festival illustrations

Illustrations custom made for a kids Jazz Festival